• Zápis do 1. ročníka

      Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 šesť rokov.

      Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

      Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole.

     • Kocka

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kocka.

      Kocka Hodina matematiky môže prebiehať aj zábavnou formou. Obzvlášť, keď si ju spestríme rôznymi netradičnými pomôckami a hrami. Žiaci zo 4.B si poradili so základnými vlastnosťami kocky tak, že najprv zhotovili plášť kocky, vyfarbili ho rôznymi rozprávkovými motívmi a potom plášť zlepili. Popri tom zistili, že kocka je trojrozmerné teleso, ktoré sa skladá zo šiestich rovnakých štvorcov. Takáto kocka im poslúži aj na hodinách slovenského jazyka a čítaní, kde môžu z viacerých kociek tvoriť vety, alebo celý príbeh.

     • Týždeň zdravej výživy

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň zdravej výživy.

      Týždeň zdravej výživy Zdravá výživa je pre život človeka veľmi dôležitá. Rozhoduje o našom zdraví, či chorobe. Preto sme si tento rok od 18. 10. do 22. 10. v našej triede 1. A pripomenuli Týždeň zdravej výživy. Spoločne sme si preskúmali desiatové boxy, či sa v nich skrýva niečo zdravé. Začali sme rozprávaním o zdravom životnom štýle a čo by sme mali robiť aby sme boli zdraví. Danú tému sme zahrnuli do všetkých vyučovacích predmetov. Na výtvarnej výchove sme použili spôsob tupovania ovocia a zeleniny pomocou makiet. Na hodine slovenského jazyka, sme spoznávali rôzne ovocia, zeleniny a spoločne sme si zopakovali (vyfarbovali) písmena, ktoré sme sa už naučili. Na hodine matematiky sme skladali ovocie a zeleninu podľa čísel, ktoré už žiaci ovládajú. Počas celého týždňa vládla v triede veľmi príjemná atmosféra. Žiaci si rozšírili

     • Účelové cvičenie

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

      Počas školského roka sa dvakrát uskutočňuje " Účelové cvičenie v prírode " a to v jarnom a jesennom období. Túto jeseň k nám zavítal na účelové cvičenie dobrovoľný hasičský zbor z Rovinky. Pani riaditeľka ich poprosila, či by mohli pre žiakov I. stupňa pripraviť nejaké ukážky z ich náročnej práce. Hasiči si pripravili stanovištia, na ktorých žiaci plnili rôzne úlohy, dozvedeli sa množstvo nových informácií o tom, ako môžu niekomu zachrániť život, ako podať prvú pomoc, ako ošetriť drobné poranenia. Vyskúšali si aj masáž srdca. Svoju rýchlosť a obratnosť si overili na prekážkovom behu, pričom prenášali hadicu na hasenie ohňa. Naučili sa ako správne hasiť oheň, aké telefónne číslo volať, keď niekde horí. Oboznámili sa s hasičskou technikou, ktorá sa využíva pri zásahoch. Na záver žiakom predviedli praktickú ukážku hasenia ohňa hasiaci

     • Pytagoriáda

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

      Pytagoriáda – okresné kolo Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Tento rok sa okresné kolo konalo formou online dňa 13. a 14.apríla 2021. Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 26. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje