• Naša škola je zapojená do školského mliečneho programu podporovaného EU. Dňa 16.05. je Deň mlieka a k tejto príležitosti sme si pozreli prezentáciu, ktorá nám objasnila, prečo je konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov dôležitá pre zdravý vývin dieťaťa. Po rozhovore a prezentácii žiaci ešte vyrábali a kreslili obrázky, ktoré súviseli s danou témou.
     • Deň mlieka s RAJO

      Naša škola je zapojená do školského mliečneho programu podporovaného EU. Dňa 16.05. je Deň mlieka a k tejto príležitosti sme si pozreli prezentáciu, ktorá nám objasnila, prečo je konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov dôležitá pre zdravý vývin dieťaťa. Po rozhovore a prezentácii žiaci ešte vyrábali a kreslili obrázky, ktoré súviseli s danou témou.

     • Oznam riaditeľky školy

      Riaditeľka ZŠ Rovinka týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 22.3.2023 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania deviatakov T9-2023 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy.
      Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23.3.2023.

     • Karneval v 2. A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval v 2. A .

      Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a KARNEVALOM. Nebolo tomu inak ani u nás v škole. Žiaci sa mohli zabaviť v maskách, ukázať svoju kreativitu pri príprave masiek. Súčasťou karnevalu bola aj súťaž o najkrajšiu masku. Všetci prežili jedno čarovné dopoludnie aj popoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky.

     • 2.C rovesnícke vzdelávanie

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 2.C rovesnícke vzdelávanie.

      Pred pár dňami žiaci 2.C zrealizovali rovesnícke vzdelávanie pre spolužiakov z tried v dome kultúry. Žiaci z 2.C každej triede venovali nové krabice na zber separovaného papiera, ktoré získali z Obecného úradu v Rovinke po skončení komunálnych volieb a referenda. Záujemcom poskytli aj nové nádoby na plasty. Pri tejto príležitosti diskutovali so spolužiakmi s 2.B, 1. A, 1.B, 1.C a 1.D o dôležitosti separovania odpadu a jeho významu pre životné prostredie. Za spoluprácu ďakujeme všetkým pani učiteľkám a pani vychovávateľkám spomínaných tried.

     • ZÁPIS do 1. ročníka

      Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 šesť rokov.

      Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

      Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole.

     • Karneval na našej škole

      Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani v našej škole. V popoludňajších hodinách sa žiaci zabávali spolu so svojimi pani vychovávateľkami a počas vyučovania sa rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká, víly, princezné, strašidlá,... učili zábavnou formou vo svojich maskách. V tento deň im vyučovacie hodiny ubehli veľmi rýchlo a verte, že by bolo pre nich určite zaujímavé, keby sa takto vyučovalo celý školský rok.

     • Ypsilon - slovina je hra

      Ypsilon – slovina je hra

      Ypsilon, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

     • Prednáška o eure

      Prednáška o eure

      Všetky 4. ročníky mali dňa 1.2.2023 zaujímavú prednášku o Európskej únii, o jej vzniku, ktoré štáty sú v EÚ a rozprávalo sa aj o vlajke EÚ. Žiaci sa dozvedeli kedy a kde sa zaviedlo euro, čo je to eurozóna, že eurozóna využíva jednu menu, jednu menovú politiku a nezávislé centralizované rozhodovanie. Dozvedeli sa, že euro je silná medzinárodná mena. Tiež boli oboznámení s tým, že bankovky aj eurové mince obsahujú ochranné znaky zabraňujúce ich falšovaniu, obsahujú vodoznaky, ochranné vlákna a hologramy viditeľné na oboch stranách. Žiakov tiež veľmi zaujala informácia, že každá krajina eurozóny môže dvakrát do roka vydať dvojeurovú pamätnú mincu.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      V Kultúrnom dome Rovinka v štvrtok 26. januára 2023, sa uskutočnilo školské kolo súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

      Umeleckého prednesu sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa.

      Milí recitátori a milovníci umeleckého slova súťažili v 2. kategóriách.

      Z celkového počtu 32 žiakov ocenenie získali títo žiaci:

     • Búdky pre vtáčiky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Búdky pre vtáčiky.

      Blíži sa pomaly zima. Mení sa počasie a vtáčiky o chvíľu nebudú mať dostatok potravy. Preto sa žiaci zo 4.A rozhodli, že im zhotovia na hodine pracovnej výchovy domčeky, do ktorých im budú dávať semienka a potravu vhodnú pre malých operencov.

     • Bicykel - zdravý spôsob dochádzania do školy

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Bicykel - zdravý spôsob dochádzania do školy.

      Rovinka sa nachádza v tesnej blízkosti hlavného mesta Bratislavy. Obec sa rýchlo rozrastá a tým rastie aj počet žiakov v našej škole. Jazdiť do školy na bicykli, či chodiť pešo bolo všeobecne zaužívané. Zmena životného štýlu a zmena dopravného správania negatívne ovplyvnili túto skutočnosť. Naša škola podporuje žiakov aby do školy jazdili na bicykli, prípadne kolobežke. Pravidelne sa zapájame do súťaže „ Do školy na bicykli “. Žiaci a rodičia podporujú túto formu dopravy, preto sa počty bicyklov a kolobežiek v areáli školy zvyšujú. Kapacity stojanov na odkladanie bicyklov a kolobežiek už nestačili, preto sme privítali pomoc zriaďovateľa pri financovaní ďalších odkladacích stojanov, aby naše prostredie vyzeralo esteticky aj po príchode žiakov do školy. Ďalším benefitom nových stojanov je zvýšenie záujmu o

     • Zápis do 1. ročníka

      Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 šesť rokov.

      Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

      Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. spádovej škole.

     • Kocka

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kocka.

      Kocka Hodina matematiky môže prebiehať aj zábavnou formou. Obzvlášť, keď si ju spestríme rôznymi netradičnými pomôckami a hrami. Žiaci zo 4.B si poradili so základnými vlastnosťami kocky tak, že najprv zhotovili plášť kocky, vyfarbili ho rôznymi rozprávkovými motívmi a potom plášť zlepili. Popri tom zistili, že kocka je trojrozmerné teleso, ktoré sa skladá zo šiestich rovnakých štvorcov. Takáto kocka im poslúži aj na hodinách slovenského jazyka a čítaní, kde môžu z viacerých kociek tvoriť vety, alebo celý príbeh.

     • Týždeň zdravej výživy

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň zdravej výživy.

      Týždeň zdravej výživy Zdravá výživa je pre život človeka veľmi dôležitá. Rozhoduje o našom zdraví, či chorobe. Preto sme si tento rok od 18. 10. do 22. 10. v našej triede 1. A pripomenuli Týždeň zdravej výživy. Spoločne sme si preskúmali desiatové boxy, či sa v nich skrýva niečo zdravé. Začali sme rozprávaním o zdravom životnom štýle a čo by sme mali robiť aby sme boli zdraví. Danú tému sme zahrnuli do všetkých vyučovacích predmetov. Na výtvarnej výchove sme použili spôsob tupovania ovocia a zeleniny pomocou makiet. Na hodine slovenského jazyka, sme spoznávali rôzne ovocia, zeleniny a spoločne sme si zopakovali (vyfarbovali) písmena, ktoré sme sa už naučili. Na hodine matematiky sme skladali ovocie a zeleninu podľa čísel, ktoré už žiaci ovládajú. Počas celého týždňa vládla v triede veľmi príjemná atmosféra. Žiaci si rozšírili

     • Účelové cvičenie

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

      Počas školského roka sa dvakrát uskutočňuje " Účelové cvičenie v prírode " a to v jarnom a jesennom období. Túto jeseň k nám zavítal na účelové cvičenie dobrovoľný hasičský zbor z Rovinky. Pani riaditeľka ich poprosila, či by mohli pre žiakov I. stupňa pripraviť nejaké ukážky z ich náročnej práce. Hasiči si pripravili stanovištia, na ktorých žiaci plnili rôzne úlohy, dozvedeli sa množstvo nových informácií o tom, ako môžu niekomu zachrániť život, ako podať prvú pomoc, ako ošetriť drobné poranenia. Vyskúšali si aj masáž srdca. Svoju rýchlosť a obratnosť si overili na prekážkovom behu, pričom prenášali hadicu na hasenie ohňa. Naučili sa ako správne hasiť oheň, aké telefónne číslo volať, keď niekde horí. Oboznámili sa s hasičskou technikou, ktorá sa využíva pri zásahoch. Na záver žiakom predviedli praktickú ukážku hasenia ohňa hasiaci

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 29. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje